Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit
Schoot’s Schoolborden Service
Schipholdijk 253C
1438 AC Oude Meer;
Telefoonnummer: 020-6570313 (9:00 – 17:00 uur)
E-mailadres: info@Schoots-Schoolborden.nl
KvK-nummer: 34082319

Btw-identificatienummer: NL9425184.B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door Schoot’s Schoolborden Service, hierna te noemen: "Schoot’s Schoolborden Service", al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen "afnemer", met uitsluiting van andere voorwaarden en condities tenzij Schoot’s Schoolborden Service uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Een afnemer die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van Schoot’s Schoolborden Service heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door de afnemer geplaatste orders stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

Artikel 18
Schoot’s Schoolborden Service is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, al dan niet voorkomende in brochures dan wel drukwerk zijdens Schoot’s Schoolborden Service, en evenmin voor daarin dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat- en gewichtsspecificaties en andere bijzonderheden. Op het drukwerk en de brochures van Schoot’s Schoolborden Service alsmede op alle afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. rust het auteursrecht van Schoot’s Schoolborden Service. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Schoot’s Schoolborden Service is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen. Op eerste verzoek van Schoot’s Schoolborden Service dienen alle brochures, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. per omgaande, per aangetekende post, aan Schoot’s Schoolborden Service te worden geretourneerd en dienen alle kopieën die voor eigen gebruik mochten zijn gemaakt te worden vernietigd.

Artikel 19
Schoot’s Schoolborden Service behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede om die daarin afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.

Artikel 20
De afnemer geeft Schoot’s Schoolborden Service nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren terzake hiervan telkens per deelaflevering de afnemer afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 21
De door Schoot’s Schoolborden Service geleverde zaken zijn van goede kwaliteit; zij komen overeen met de gegeven specificaties en zijn vrij van gebreken, zowel wat betreft het gebruikte materiaal als voor wat betreft de daaraan verrichte arbeid.

Artikel 22
Reclames met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze binnen 14 dagen na factuurdatum bij Schoot’s Schoolborden Service zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de afnemer aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Schoot’s Schoolborden Service overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt, dat Schoot’s Schoolborden Service niet gehouden is een reclame in behandeling te nemen zolang de wederpartij enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de reclame de afnemer niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).

Artikel 23
De afnemer verplicht zich, indien Schoot’s Schoolborden Service dat wenselijk acht, haar de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klachten door een door Schoot’s Schoolborden Service aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De uitspraak van genoemde deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de expertise zijn voor rekening van de afnemer indien de door de afnemer ingestelde reclame geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.

Artikel 24
Het door de afnemer aan Schoot’s Schoolborden Service retourneren van geleverde zaken zonder voorafgaand overleg alsmede zonder schriftelijke nadrukkelijke toestemming van Schoot’s Schoolborden Service daartoe is niet toegestaan en wordt niet door Schoot’s Schoolborden Service in behandeling genomen. De aldus door de afnemer ten onrechte aan Schoot’s Schoolborden Service geretourneerde zaken worden op kosten van de afnemer/verzender retour gestuurd.

Artikel 25
Schoot’s Schoolborden Service is niet aansprakelijk te achten voor fouten, door de afnemer gemaakt in haar orders/bestellingen en voor het niet door de afnemer kunnen verkopen van de door Schoot’s Schoolborden Service aan de afnemer geleverde artikelen aan haar eindgebruikers/klanten. Zulke zaken zullen door de afnemer niet aan Schoot’s Schoolborden Service kunnen worden geretourneerd, tenzij partijen hierover nadrukkelijke andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Artikel 26
Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders weergegeven, uitgedrukt in Euro's en insclusief btw.

Artikel 27
Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Schoot’s Schoolborden Service, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. De aan de door de afnemer te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen integraal voor rekening van de afnemer. De afnemer dient voor betaling van het door de afnemer aan Schoot’s Schoolborden Service verschuldigde
zorg te dragen zonder enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een recht tot opschorting van betalingsverplichtingen jegens Schoot’s Schoolborden Service. In geval de afnemer in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen de afnemer aan Schoot’s Schoolborden Service verschuldigd is, is de afnemer van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Schoot’s Schoolborden Service is vereist. Blijft betaling zijdens de afnemer uit binnen de vastgestelde termijn, dan is de afnemer aan Schoot’s Schoolborden Service een contractuele rente verschuldigd van 3% per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. Het staat uitsluitend ter beoordeling van Schoot’s Schoolborden Service of het aldus boven het factuurbedrag verschuldigde percentage daadwerkelijk zal worden ingevorderd.

Artikel 28
Schoot’s Schoolborden Service is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen van Schoot’s Schoolborden Service komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de afnemer, welke buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 125,00.

Artikel 29
Schoot’s Schoolborden Service is gerechtigd orders van de afnemer te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop de afnemer zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan Schoot’s Schoolborden Service.

Artikel 30
Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Schoot’s Schoolborden Service op afnemer opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van Schoot’s Schoolborden Service is vereist.

Artikel 31
Schoot’s Schoolborden Service is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren, te harer keuze te eisen dat de afnemer hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat de afnemer een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Schoot’s Schoolborden Service van de afnemer uit hoofde van de overeenkomst of
uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet de afnemer niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling of aan enige andere verplichting die op de afnemer rust uit hoofde van de wet, overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan is de afnemer zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Artikel 32
Kortingen of provisies worden door Schoot’s Schoolborden Service niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk met de afnemer is overeengekomen. De afnemer dient voor betaling van het door hem aan Schoot’s Schoolborden Service verschuldigde zorg te dragen zonder dat de afnemer enig beroep op verrekening, hoe ook genaamd, toekomt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 33
De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over nadat deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Schoot’s Schoolborden Service, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties / de koopprijs voor geleverde dan wel te leveren zaken, strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties voor door Schoot’s Schoolborden Service te verrichten werkzaamheden alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten. Zolang de afnemer zaken onder zich heeft waarvoor Schoot’s Schoolborden Service het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de afnemer op eerste verzoek van Schoot’s Schoolborden Service gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan Schoot’s Schoolborden Service af te geven. De afnemer is voorts gehouden betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van Schoot’s Schoolborden Service te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van Schoot’s Schoolborden Service mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht dan wel vervreemd dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud van Schoot’s Schoolborden Service vallen, verzekerd zijn tegen risico's waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Schoot’s Schoolborden Service
wenselijk wordt geoordeeld.

Artikel 34
Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen ziekte onder het personeel van Schoot’s Schoolborden Service en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan Schoot’s Schoolborden Service leveren van de aan de afnemer door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrises, inbeslagneming van voorraden/inventaris, geeft Schoot’s Schoolborden Service te harer keuze het recht ofwel de leveringstermijn te overschrijden, ofwel de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Schoot’s Schoolborden Service te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Schoot’s Schoolborden Service geen schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 35
Schoot’s Schoolborden Service is gerechtigd ingeval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op de afnemer rustende verplichtingen, alsook in het geval de afnemer surséance van betaling aanvraagt dan wel op eigen verzoek dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere
goederen plaatsvindt, alsmede indien de afnemer zijn bedrijf stilligt, dan wel dreigt stil te leggen, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/ afbetalingsregeling, dan wel indien Schoot’s Schoolborden Service in alle redelijkheid er vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen en de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, om iedere verdere levering van zaken dan wel te verrichten diensten op te schorten alsook haar eventuele betalingen op te schorten alsook iedere met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de afnemer, zulks onverminderd de aan Schoot’s Schoolborden Service toekomende rechten zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken.

Artikel 36
Schoot’s Schoolborden Service is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming harerzijds of onrechtmatige daad harerzijds slechts gehouden tot betaling van een schadevergoeding die maximaal bedraagt het bedrag van het overeengekomen en bij de afnemer in rekening gebrachte factuurbedrag exclusief btw en exclusief overige kosten, dat betrekking heeft op de schadeveroorzakende zaak. Het in de voorgaande zin bepaalde geldt niet indien sprake is opzet of bewuste roekeloosheid van Schoot’s Schoolborden Service zelve bij uitvoering van de overeenkomst. Schoot’s Schoolborden Service is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder nadrukkelijk begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden) en andere vermogensschade en evenmin voor letselschade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Schoot’s Schoolborden Service zelve. De aansprakelijkheid voor schade, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van ondergeschikten en derden als door Schoot’s Schoolborden Service bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht ingeschakeld, is volledig uitgesloten. Afnemer is voorts gehouden Schoot’s Schoolborden Service te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden terzake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de
geleverde zaken en/of de verrichte diensten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoot’s Schoolborden Service zelve bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet- leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 37
Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot van Schoot’s Schoolborden Service afkomstige of door Schoot’s Schoolborden Service gebruikte computerprogramma's, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk en brochures en catalogussen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Schoot’s Schoolborden Service, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de afnemer of van de door de afnemer ingeschakelde derden, waaronder inbegrepen eigen personeel van Schoot’s Schoolborden Service. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht
uitdrukkelijk en uitsluitend aan Schoot’s Schoolborden Service voorbehouden.

Artikel 38
Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, offertes, regelingen, opdrachten en dergelijke.

Artikel 39
Alle geschillen, die tussen Schoot’s Schoolborden Service en de afnemers, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, regelingen, offertes, opdrachten en dergelijke mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de rechtbank, sector kanton, behoort, in welk geval het geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.